Orchis

Testis

Orchis; Testis (łac.) — jądro (pol.).


Polski Łaciński
Jądro TestisOrchis