Testis

Orchis

Testis; Orchis (łac.) — jądro (pol.).


Polski Łaciński
Jądro TestisOrchis